Tip2009. 8. 1. 22:01
이 글의 주소 : http://winpe.pe.kr/entry/File-list-tree (복사)
불펌을 금지합니다.
7월달에는 나름대로 일(?)이 있어서 글 하나도 쓰지 못하였습니다.

8월 1일에 쓰는 간단한 팁입니다.

파일 목록을 간단히 출력할수 있는 팁입니다.

명령 프롬프트를 띄워서  tree 명령어를 사용하시면 간단하게 파일 목록을 출력하실 수 있습니다.
tree명령어는 다음과 같은 일을 합니다.

드라이브 또는 경로의 폴더 구조를 그래픽으로 화면에 표시합니다.
TREE [드라이브:][경로] [/F] [/A]
/F   각 폴더에 있는 파일 이름을 화면에 표시합니다.
/A   그래픽 문자대신 텍스트 문자를 사용합니다.

예를 하나 보여드리겠습니다.
C:\Users\Hirano\Downloads 에 있는 폴더를 tree명령어를 써서 나타낸 화면입니다.

C:\Users\Hirano\Downloads>tree /f
폴더 PATH의 목록입니다.
볼륨 일련 번호는 DC94-DD8A입니다.
C:.
│  1227773979_Hand_pass.zip
│  1249094286_%BB%E7%C1%F8090727_002.jpg
│  1249094297_DSC00275_copy.jpg.jpg
│  1249096227_DSC06832.jpg
│  7z465-x64.msi
│  A.I__090731.rar
│  A.I__090731C.rar
│  AhnLab V3 Internet Security 2007 Platinum.exe
│  Alcohol_120%25_v1.9.8.7612_Retail.rar
│  AutoKillBit_v0.51.zip
│  Aya_Hirano_-_Super_Driver_by_r3z42prof.rar
│  Call.of.Duty.World.at.War.v1.5.PLUS.16.TRAINER-SiNGU
│  daemon410-x64.exe
│  dxwebsetup.exe
│  EVEREST Ultimate Engineer Edition v5.02.1795 Beta.ra
│  Everything-1.2.1.371.exe
│  Everything.lng.exe
│  gfwlivesetupmin.exe
│  GoldWave.exe
│  goldwave_portable_5.52_en.paf.exe
│  GOMENCODERSETUP.EXE
│  GTAIV_MAINTENANCE_UPDATE_1040_EFIGS.rar
│  gwave551.exe
│  hosts.txt
│  Japan.themepack
│  kisa_scrap.zip
│  lame_enc.dll
│  mp3tagv243setup.exe
│  NanumGothicCoding_Setup-2.0.exe
│  NATEON40.exe
│  NATEONNEW.rar
│  Nero-9.4.12.3_free (1).exe
│  Nero-9.4.12.3_free.exe
│  New_PC_Studio_Install_1.2.0.IF4_4.exe
│  NoSenseInstall140.exe
│  office2007sp2-kb953195-fullfile-ko-kr.exe
│  pbsetup.zip
│  Set2up.exe
│  Setup.exe
│  SMISyncW20081004_Setup.download.exe
│  teracopy.exe
│  The_KMPlayer_1434.exe
│  use_modify_090629.doc
│  VirtualWindowsXP.msi
│  Weather_1.1.1.0_20090729-1519.zip
│  Windows6.1-KB958559-x64.msu
│  wlsetup-web.exe
│  결합상품_가입신청서_090601.doc
├─Alcohol_120%25_v1.9.8.7612_Retail
│      Alcohol120 retail 1.9.8.7612.exe
│      PatCh411ML.exe
├─EVEREST Ultimate Engineer Edition v5.02.1795 Beta
│  │  everest.chm
│  │  everest.dat
│  │  everest.exe
│  │  everest.exe.manifest
│  │  everest.mem
│  │  everest.url
│  │  everest.web
│  │  everest_bench.dll
│  │  everest_cpl.cpl
│  │  everest_cpuid.dll
│  │  everest_diskbench.dll
│  │  everest_icons.dll
│  │  everest_lglcd.dll
│  │  everest_lglcd3.dll
│  │  everest_mondiag.dll
│  │  everest_start.exe
│  │  everest_vsb.vsb
│  │  everest_xpicons.dll
│  │  everest_zipdll.dll
│  │  kerneld.amd64
│  │  kerneld.ia64
│  │  kerneld.w9x
│  │  kerneld.wnt
│  │  license.txt
│  │  pkey.txt
│  │
│  └─Language
│          lang_kr.txt
├─GoldWave
│  │  Registry.rw.tvr
│  │  Registry.rw.tvr.lck
│  │  Registry.tvr.backup
│  │
│  └─TEMP
└─GTAIV_MAINTENANCE_UPDATE_1040_EFIGS
        GTAIV_MAINTENANCE_UPDATE_1040_EFIGS.exe


C:\Users\Hirano\Downloads>
tree 명령어에 /A 를 추가하면 그래픽 문자대신  \ | 가 쓰입니다. /f를 추가하면 파일까지 보여줍니다.

이를 좀 응용하면 굳이 파일목록보는 프로그램을 안써도 파일 리스트를 표시할수 있습니다.


Posted by Hirano